Natur & Landskab

Tolne Skov ligger i et bakket istidslandskab med skov, hede og eng ved nordenden af Jyske Ås.
Landskabsformen betegnes som ’falske bakker’, fordi ishavet, smeltevand og nedbør har furet det
oprindelige moræneplateau med brede render og dybe kløfter. Mod øst og vest skråner terrænet
ned mod vidtstrakte flader, der engang var bunden af et ishav. Mod nord er der stejle skrænter ned
mod stenalderhavets bund og rimme-dobbe-landskabet på Skagens Odde. Terrænniveauet i Tolne
Skov er gennemgående 35-80 meter over havet.
Jordbunden er stærkt varierende. Nogle partier består af gruset moræne, andre af sandblandet
smeltevandsler. De mange dalstrøg og slugter bidrager til mosaikken af naturtyper med sumpede
områder og tørveagtig engjord.

Afgrænsning

Den centrale og fredede del af Tolne Skov udgør udgangspunktet for naturparken. Afgrænsningen
følger naturligt den gamle kystskrænts geografiske afgrænsning, der ligger i tydelig kontrast til det
flade landskab øst og nordøst for naturparken, som udgør starten på Skagens Odde. Mod nord
medtages fredningen af Eskær Skov, der går lidt ud i det flade landskab. Mod sydøst udgør Skårup
Møllebæk en oplagt landskabelig afgrænsning. Mod vest medtages indlandsferieområde med Tolne
Camping som centralt beliggende.
Det tidligere militære område, Brinkhus, og de fredede Katsig Bakker udgør en naturlig afgrænsning
mod syd. Begge områder har et stort indhold af tør og lysåben natur. Se kortbilag 1 for
afgrænsningen.
Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha og rummer følgende arealer, der lever op til kriterierne for
beskyttet natur i mærkningsordningen for naturparker (se kortbilag 2):
• Beskyttet natur efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven 579 ha.
• Fredet areal 343 ha.
• Skovhabitatnaturtyper 94 ha.
• Skov eller mark, der er pålagt restriktioner ift. sprøjtning pga. drikkevandsinteresser 439 ha.
Flere af disse beskyttelser overlapper, men når man beregner arealet, hvor mindst et af
ovenstående arealer med beskyttelse er gældende, udgør det 1241 ha. Det svarer til, at 50,9 % af
naturparkens areal lever op til kriterierne om beskyttet natur.
Fredskov hører ikke ind under kriterierne opstillet for naturparker, men hvis man regner fredskov
med, kommer man op på, at over 80 % af naturparken består af en eller anden form for natur.
Der er i alt 200 ejendomme i Naturpark Tolne og 390 beboere.