Tolne Skov

Billedet viser Skovbrug i Tolne Skov, ukendt år
Skovbrug i Tolne Skov, ukendt år (Historisk Arkiv, VHM)

Tolne Skov ligger i et bakkelandskab og udgør 715 hektar. Skoven blev etableret i 1906 med afsæt i den store interesse, der var for plantningssagen i den brede befolkning. Man skaffede penge til opkøb af jord ved udstedelse af anpartsbeviser. Der er i dag 650 anpartsbeviser fordelt på en kreds af ejere med mere end 324 privatpersoner, 13 kommuner, pengeinstitutter, selskaber og fonde.

Fra starten opkøbte man Dalgården med 143 hektar, hvoraf 28 hektar allerede var skov. Man etablerede planteskole og begyndte tilplantningen. Skoven var fra starten populær og et yndet udflugtsmål, hvorfor også Tolne Skovpavillon blev etableret. Produktionsskoven udgør i dag ca. 550 hektar og drives ved produktion af tømmer, juletræer og pyntegrønt. Juletræer og pyntegrønt er med tiden blevet den væsentligste indtægtskilde for Tolne Skov.

Den resterende del på 165 hektar blev fredet i 2000. I den fredede del af skoven vokser store, flotte partier med gammel løvskov, og der er udarbejdet en plejeplan for, hvordan man bl.a. kan konvertere fra nåle- til løvskov. På langt sigt er målet med fredningen at skabe et stort, sammenhængende område med urørt skov bestående af hjemmehørende træarter. Desuden er målet at få en skov med en stor biodiversitet og højt biologisk indhold. I fredningen er der også bestemmelser for, hvordan de rekreative værdier kan udvikles.

Der Tolner Wald

Der Tolner Wald liegt in einer Hügellandschaft und hat eine Fläche von 715 Hektar. Der Wald wurde 1906 wegen des großen Interesses für Pflanzungen in der breiten Bevölkerung angelegt. Man beschaffte das Geld für den Ankauf von Land durch die Ausstellung von Teilhabebescheinigungen. Heute gibt es 650 Teilhabebescheinigungen, die auf einen Kreis von Besitzern bestehend aus mehr als 324 Privatpersonen, 13 Kommunen, Geldinstitute, Gesellschaften und Stiftungen verteilt sind.

Von Anfang an kaufte man den 143 Hektar großen Hof Dalgården, wovon 28 Hektar bereits Wald waren. Man gründete eine Baumschule und begann mit der Bepflanzung. Der Wald war von Anfang an auch als Ausflugsziel beliebt, weshalb auch der Tolner Waldpavillon errichtet wurde. Der forstwirtschaftliche Teil des Waldes, in dem Bauholz, Christbäume und Ziergrün produziert werden, umfasst heute etwa 550 Hektar. Christbäume und Ziergrün sind mit der Zeit zur wesentlichsten Einnahmequelle des Tolner Waldes geworden.

Der restliche, 165 Hektar große, Teil wurde im Jahr 2000 unter Naturschutz gestellt. In diesem unter Naturschutz gestellten Teil des Waldes wachsen großartige Bereiche mit altem Laubwald und es ist ein Pflegeplan ausgearbeitet worden, wie man Nadelwald zu Laubwald konvertieren kann. Langfristig ist es das Ziel des Naturschutzes, ein großes, zusammenhängendes Gebiet mit unberührtem Wald aus örtlichen Gattungen von Bäumen zu schaffen.

Tolne Forest

Tolne Forest is located in a hilly landscape and makes up 715 hectares. The forest was established in 1906, with basis in the large popular movement for tree planting, in Danish named “Plantningssagen”. Money was raised for the purchase of land by the issuing of share certificates. Today, a total of 650 share certificates has been issued, apportioned to a sphere of owners of more than 324 private individuals, 13 municipalities, financial institutes, companies and trust funds.

From the beginning, the farm Dalgården was bought with 143 hectares whereof 28 hectares was already forested. A plant nursery was established and afforestation was begun. Right from the beginning, the forest was popular as a recreational area, wherefore the Tolne Forest Pavilion also was built. The production forest today makes up 550 hectares and is operated by production of timber, Christmas trees, and cut greenery. Christmas trees and cut greenery have over time become the major source of income for Tolne Forest.

The remaining 165 hectares were preserved in the year 2000. Big, beautiful lots of old hardwood now grow in the preserved part of the forest and there has been drawn up a care-plan on how among other things to convert parts of the forest from needle to deciduous trees. In the long term, the goal of the preservation is to create a big, continuous area of untouched forest with indigenous species of wood. Besides this, the goal is to create a forest with great biodiversity and a high biological content. Within the preservation, there are also conditions on how to develop recreational values of the forest.