Helligkilden ved Tolne Kirke og kildemarkedet

Billedet viser Udflugt til Helligkilden, 1928
Udflugt til Helligkilden, 1928 (Historisk Arkiv, VHM)

Før Reformationen i 1536 fandtes der i katolsk tid mange såkaldte helligkilder overalt i Danmark. Man var overbevist om, at vandet var helbredende, og tusindvis af syge rejste til disse hellige kilder for at blive helbredt for deres dårligdomme.

I Tolne var der også en helligkilde, som lå tæt på en gravhøj, ”Kirkehøj”, og tæt på den senere opførte kirke. Oldtidens gravmæler og kultpladser blev således ”overtaget” af kristendommen og videreført som hellige steder.

Tolne Kirke og kilden er begge viet til Sankt Bartholomæus, og i middelalderen blev der hvert år afholdt et kildemarked ved kirken den 24. august, som er Bartholomæus’ festdag. Markedet lignede nutidens markeder med boder, musik og gøgl.

Med Reformationen i 1536 forsvandt både helligkilder og kildemarkeder langsomt i glemslen.

Die heilige Quelle an der Tolner Kirche und der Quellenmarkt

Vor der Reformation im Jahr 1536 gab es während der katholischen Zeit viele sogenannte heilige Quellen in Dänemark. Man war davon überzeugt, dass das Wasser eine heilende Wirkung hatte und tausende Kranke reisten zu diesen Quellen um von ihren Krankheiten geheilt zu werden.

In Tolne gab es auch eine solche heilige Quelle, die nahe an dem Grabhügel „Kirkehøj“ und dicht an der später errichteten Kirche lag. Die Grabmale und Anbetungsstätten des Altertums wurden somit vom Christentum übernommen und als heilige Orte fortgeführt.

Die Kirche in Tolne und die Quelle wurden beide zu Sankt Bartholomäus geweiht und während des Mittelalters fand an der Kirche jährlich am 24. August, dem Bartholomäustag, ein Quellenmarkt statt. Der Markt glich denen der heutigen Zeit mit Buden, Musik und Gauklerei.

Mit der Reformation 1536 gerieten sowohl die heiligen Quellen als auch die Quellenmärkte langsam in Vergessenheit.

The Holy Spring at Tolne Church and the Spring-Market

During catholic times before the reformation in 1536, there had been so-called holy springs everywhere in Denmark. At the time, it was believed that the water had healing powers and thousands of sick people travelled to these holy springs to be cured of their illness.

There was also such a spring in Tolne, which lied close to a burial mound called “Kirkehøj” and close to the later raised church. In this way, the burial sites and places of worship were taken over by Christianity and carried over as holy places.

Tolne Church and the holy spring are both dedicated to Saint Bartholomew, and every year during the Middle Ages there was hosted a spring-market next to the church on August 24th, which is Saint Bartholomew’s holiday. The market was similar to today’s markets, with booths, music and entertainment.

After the reformation in 1536, both the holy springs and spring-markets slowly sank into oblivion.