Russerhulen i Eskær Skov

Billedet viser Russerhulen i Eskær Skov
Russerhulen i Eskær Skov (Vendsyssel Historiske Museum)

Under det tyske Ruslandsfelttog fik et større antal krigsfanger og overløbere fra Den Røde Hær tilbud om at redde livet ved at trække i tysk uniform. Nogle af dem blev anvendt som besættelsesstyrker i bl.a. Danmark og Norge.

Flere af de russiske og ukrainske soldater i tysk tjeneste var bange for at skulle sejles til Norge. Skibet kunne blive minesprængt og synke. Flere deserterede og søgte ly forskellige steder i lokalområdet, bl.a. i Eskær skov. En af dem gravede en hule i skoven. Hulen var gravet godt en meter ned i skovens muld. Den var to meter lang og halvanden meter bred. I hjørnerne var banket stolper ned, som bar hulens tag. Indenfor var hulen indrettet med seng, bænk og ildsted.

Soldaten overlevede i denne hule i ca. halvandet år ved at hente vand fra en nærtliggende kilde. Han tiggede mad hos de omkringliggende gårde, og om vinteren søgte han ly på Eskær Teglværk. I april 1945 blev han fanget af tyskerne, der sendte ham i fængsel – først i Aalborg og senere i Tyskland. Herfra blev han antagelig udleveret til Sovjetunionen efter befrielsen.

Die Russenhöle im Eskærer Wald

Während des deutschen Russlandfeldzugs bekamen eine größere Anzahl von Kriegsgefangenen und Überläufern der Roten Armee die Möglichkeit ihr Leben dadurch zu retten, dass sie eine deutsche Uniform anzogen. Einige von Ihnen wurden als Besatzungstruppen in u.a. Dänemark und Norwegen verwendet.

Mehrere der russischen und ukrainischen Soldaten hatten Angst davor per Schiff nach Norwegen transportiert zu werden. Das Schiff konnte von einer Miene getroffen werden und sinken. Einige desertierten und suchten in der näheren Umgebung Schutz, u.a. im Eskærer Wald. Einer von ihnen grub eine Höhle im Wald. Die Höhle war etwa einen Meter tief in den Waldboden gegraben. Sie war zwei Meter lang und anderthalb Meter breit. In den Ecken waren Pfähle eingegraben, die das Dach der Höhle trugen. Innen war die Höhle mit einem Bett, einer Bank und einer Feuerstelle eingerichtet.

Der Soldat überlebte etwa anderthalb Jahre in dieser Höhle, indem er sich Wasser an einer nahegelegenen Quelle holte. Er Bettelte um Essen bei den nahegelegenen Höfen und im Winter suchte er Schutz in der Eskærer Ziegelei. Im April 1945 wurde er von den Deutschen gefangengenommen, die ihn erst in Aalborg und dann in Deutschland ins Gefängnis schickten. Von hier wurde er nach der Befreiung wahrscheinlich an die Sowjetunion ausgeliefert.

The Russian’s Cave in Eskær Forest

During the German campaign in Russia, a larger number of war captives and deserters from the Red Army were offered to save their own lives by enlisting in the German army. Some of them were used as garrison forces for instance in Denmark and Norway.

Several of the Russian and Ukrainian soldiers in German service were afraid of being shipped to Norway. The ship might hit a mine and sink. Some of them deserted and sought refuge in different places locally, among them Eskær Forest. One of them dug a cave in the forest. The cave was dug down about a meter into the forest soil. It was two meters long and one-and-a-half meters across. In the corners there were poles hammered into the ground, which bore the roof of the cave. Inside, the cave was furnished with a bed, a bench and a fireplace.

The soldier survived in this cave for about a year-and-a-half by gathering water from a nearby spring. He begged for food at the nearby farms, and in winter, he sought shelter at Eskær Brickworks. In April 1945 he was captured by the German army, who imprisoned him – first in Aalborg, and later on in Germany. From here, he was presumably extradited to the Soviet Union after the end of the war.