Brinkhus

Billedet viser tidligere ammunitionsdepot i Brinkhus
Tidligere ammunitionsdepot i Brinkhus (Vendsyssel Historiske Museum)

Brinkhus-området udgør i alt 101,3 hektar, hvoraf knap to tredjedele er skov og krat (ca. 65 hektar), og ca. en fjerdedel er åbne lyngbakker. Brinkhus var gennem mange år militært område. Forsvaret købte området i 1950 med tilkøb i 1952 og 1956.

Terrænet blev anvendt af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper. Der findes således et stort antal tomme magasiner rundt om på terrænet. Der er anlagt et omfattende asfalteret vejnet mellem depoterne. Der er opført ammunitionsværksted i 1989. Efter at militæret ophørte med at anvende arealet, købte Frederikshavn Forsyning Forsvarets depotområde Brinkhus til vandindvinding.

Området er indhegnet, men der er offentlig adgang. Jagten er udlejet. Landskabeligt set består depotområdet af et kuperet, lyngklædt bakkelandskab med spredte enebærbuske samt arealer med nåletræsplantager. Der findes også gammel bøgeskov samt elleskov langs det naturskønne vandløb Skårup Møllebæk, som strømmer gennem området. 

Brinkhus

Das Gebiet Brinkhus umfasst insgesamt 101,3 Hektar, wovon knapp zwei Drittel (etwa 65 Hektar) aus Wald und Gebüsch und etwa ein Viertel aus einer offenen, hügeligen Heidelandschaft bestehen. Brinkhus war über viele Jahre ein militärisches Sperrgebiet.

Die dänischen Streitkräfte kauften das Gebiet 1950 mit Zukäufen 1952 und 1956. Das Gebiet wurde von den Streitkräften als Depot für verschiedene Sorten von Munition verwendet. Im Gebiet gibt es deshalb eine größere Anzahl von leeren Magazinen. Zwischen den Depots wurde ein umfassendes Straßennetz errichtet. 1989 wurde eine Munitionswerkstatt gebaut. Nachdem das Militär damit aufhörte, das Gebiet zu nutzen, kaufte die Kommune Frederikshavn das militärische Sperrgebiet zur Wassergewinnung.

Das Gebiet ist eingezäunt, der Zugang ist jedoch öffentlich. Die Jagd ist verpachtet. Der Depotbereich besteht landschaftlich aus einer hügeligen Heidelandschaft mit vereinzelten Wacholderbüschen sowie Flächen mit Nadelbaumplantagen. Es gibt auch einen alten Buchenwald sowie einen Erlenwald entlang des naturschönen Rinnsales Skårup Møllebæk, der durch das Gebiet fließt. 

Brinkhus

The Brinkhus-area consists of 101.3 hectares in total, whereof almost two thirds of the area are covered with forest and thicket (about 65 hectares), and about one fourth is open heather hills. Brinkhus was a military compound for many years.

The Danish Defence Force bought the area in 1950 with additional purchases in 1952 and 1956. The area was used as a depot for different types of ammunition. Because of this, there is a number of empty storage depots around the area. An ammunition workshop was built in 1989. After the military stopped using the Brinkhus area, Frederikshavn Public Utility Services bought the old military depot compound for water catchment.

The area is enclosed, but has public access. Hunting permits are leased. Landscape wise, the depot area consists of hilly, heather-covered terrain with scattered juniper bushes, as well as grounds with conifer plantations. There is also an old beech forest as well as alder forest along the scenic stream of Skårup Møllebæk that runs through the area.