Katsig Bakker

Billedet viser Katsig Bakker, 1961
Katsig Bakker, 1961 (Historisk Arkiv, VHM)

Området Katsig Bakker blev fredet i 1935 og er på 40 hektar. Lokaliteten er en del af det stærkt kuperede og skovrige morænelandskab, som også omfatter Tolne Bakker. Området består af skov- og enebærklædte bakker og skrænter. Længst mod vest når de en højde af 75 meter over havet. De mange skulpturelle enebuske giver bakkerne karakter og skønhed. Det samme gør bundvegetationen, som væsentligst udgøres af hedelyng, blåbær og græsarten bølget bunke, der lægger et smukt, rødligt skær over landskabet. Desuden er der en sø, som blev etableret ved opstemning i 1977.

I de skovdækkede dele af området er det interessant at bemærke de mange flerstammede bøgetræer. De er stævnede, dvs. at man tidligere har skåret dem ned en eller flere gange, sikkert for at bruge de unge stammer til gærder eller lignende.

Området gennemskæres af Katsigvej, som fører til parkeringspladsen. Herfra fører en sti ind til en gammel helligkilde, Skt. Jørgens Kilde. Kilden har været tørret ud i mange år, men er nu genetableret. På pladsen er der opsat en sten til minde om Sønderjyllands genforening med resten af kongeriget.

Der er to afmærkede vandreruter. Blå rute på to kilometer og grøn rute på fire kilometer. Desuden er der en sti til Brinkhus-området.

Katsiger Hügel

Das Gelände Katsig Bakker (Katsiger Hügel) wurde 1935 unter Naturschutz gestellt und umfasst 40 Hektar. Die Örtlichkeit ist Teil einer sehr hügeligen und waldreichen Moränenlandschaft, die auch die Tolne Bakker (Tolner Hügel) umfasst. Das Gelände besteht aus Wald- und Wacholderbedeckten Hügeln und Hängen. Längst gegen Westen erreichen sie eine Höhe von 75 Metern über dem Meeresspiegel. Die vielen skulpturellen Wacholderbüsche geben den Hügeln Charakter und Schönheit. Das gleiche tut die Bodenvegetation, die im Wesentlichen aus Heidekraut, Blaubeeren und der Graßart Draht-Schmiele besteht, die einen wunderschönen rötlichen Schimmer über die Landschaft legt. Außerdem gibt es einen See, der bei einer Aufstauung 1977 entstanden ist.

In den waldbedeckten Teilen des Geländes ist es interessant die vielen mehrstämmigen Buchen wahrzunehmen. Sie wurden gestutzt, das heißt, dass man sie zu einem früheren Zeitpunkt ein oder mehrmals abgesägt hat; sicher um die jungen Stämme als Zäune oder Ähnliches zu verwenden.

Das Gelände wird von der Straße Katsigvej geteilt, die zum Parkplatz führt. Von hier aus führt ein Pfad zu einer alten heiligen Quelle, der Quelle des heiligen Georg. Viele Jahre war die Quelle erloschen, ist jedoch wieder hergestellt worden. Auf dem Platz ist ein Stein zur Erinnerung an die Wiedervereinigung Nordschleswigs mit dem Rest des dänischen Königreichs aufgestellt worden.

Es gibt zwei ausgeschilderte Wanderrouten. Die blaue ist zwei Kilometer und die grüne vier Kilometer. Außerdem gibt es einen Pfad zum Brinkhus-Gelände.

Katsig Hills

The area Katsig Bakker (lit. Katsig Hills) was preserved in 1935 and consists of 40 hectares. The locality is a part of the very hilly and forested moraine landscape, which also includes Tolne Hills. The territory consists of wood- and juniper-covered hills and slopes. Furthest to the west, they rise to a height of 75 meters above sea level. The many sculptural juniper bushes give character and beauty to the hills. The same holds true of the undergrowth, which is essentially composed of heather, blueberry and wavy hair-grass that lay out a beautiful reddish tinge in the landscape. Moreover, there is a lake which was formed by damming in 1977.

In the forest-covered parts of the area, it is interesting to notice de many multi-trunked beech-trees. They are pollarded, which means they have been cut down one or several times, probably to use the young trunks for fences or the like.

The territory is transected by the road Katsigvej that leads to the parking lot. From here, a path leads in to an old holy spring, Saint George’s spring. The spring was dry for many years, but has now been restored. At the spring, a memorial for the reunification of Southern Jutland and Denmark has been raised.

There are two marked routes for hiking. The blue route is two kilometers long, and the green route is four kilometers. In addition, there is a path to the Brinkhus-area.

Billedet viser Sct. Jørgens Kilde
Sct. Jørgens Kilde.
Billedet viser qr-kode til kort
Download folder med kort.