Bruuns Bakke

Billedet viser Georg Bruun foran sit hus, før 1912
Georg Bruun foran sit hus, før 1912 (Historisk Arkiv, VHM)

Navnet har bakken fået efter eneboeren Georg Bruun, som i mange år boede i en ussel hytte på sydsiden af bakken. Georg Bruhn blev født i 1845 på Hørby skole, hvor hans far var lærer. Han blev selv uddannet lærer fra Ranum Seminarium og virkede som hjælpelærer på forskellige skoler.

i 1870’erne lejede han et stykke jord på 51 x 35 alen (ca. 800 kvadratmeter) for en krone om året. Her gik han i gang med selv at opføre et beskedent hus. Han tog sjældnere og sjældnere ud på afløserjobs som lærer, men gik nu og da på dagleje for at tjene penge til mad.

Desuden var han observatør for meteorologisk institut og modtog for sine daglige målinger en lille løn.

Ved foden af en af Tolnes høje bakker fordybede Georg Bruun sig i tidens populærvidenskabelige skrifter. Han byggede kikkerter, som han benyttede til astronomiske observationer fra toppen af Bruuns Bakke.

I 1886 fik han udgivet et værk: “Den guddommelige vilje, mennesket og naturen”. For at holde udgiften nede på et minimum trykte han selv teksten og udførte illustrationerne, hvorefter han lod manuskriptet duplikere i 250 eksemplarer. Efter trykningen håndkolorerede han illustrationerne.

Georg Bruun døde i 1914 og blev begravet på Mosbjerg Kirkegård. Hans lille hus er for længst nedrevet, og ved grunden står der et stort egetræ.

Området udgøres af et 14 hektar stort naturareal, som blev fredet i 1962. Det er et overdrevsareal med en del lyng, en artsrig flora og store enebærbuske. Fra toppen af den 72 meter høje bakke er der en fantastisk udsigt mod øst.I 2023 blev der rejst en mindesten for Georg Bruun, lavet af stenhugger Asta Bjerre, som ses her på billedet. Mindestenen står ved Tolne Skovpavillon og herfra har man udsigt op til Bruuns Bakke.
 

Bruuns Hügel

Den Namen hat der Hügel (auf dänisch ”Bakke”) von dem Einsiedler Georg Bruun bekommen, der über viele Jahre eine schäbige Hütte an der Südseite des Hügels bewohnte. Georg Bruun wurde 1845 in der Schule von Hørby geboren, wo sein Vater Lehrer war. Er wurde selbst an der pädagogischen Hochschule in Ranum zum Lehrer ausgebildet und wirkte an verschiedenen Schulen als Hilfslehrer.

Ende der 1870er Jahre mietete er ein Grundstück von 51 x 35 Ellen (etwa 800 Quadratmeter) für jährlich eine Krone. Hier begann er selber ein bescheidenes Haus zu errichten. Seltener und seltener arbeitete er als Ablösung an Schulen, verdiente jedoch das Geld für sein Essen als Tagelöhner. Außerdem war er Beobachter für Dänemarks meteorologisches Institut und bekam einen kleinen Lohn für seine Täglichen Messungen.

Am Fuße eines der hohen Hügeln in Tolne vertiefte Georg Bruun sich in die populärwissenschaftlichen Schriften seiner Gegenwart. Er baute Ferngläser, die er für astronomische Observationen auf der Spitze des Bruuns Bakke benutzte.

1886 veröffentlichte er sein Werk „Der göttliche Wille, der Mensch und die Natur“. Um die Ausgaben auf ein Minimum zu reduzieren, druckte er selbst den Text und fertigte auch selbst die Illustrationen an, wonach er das Manuskript in 250 Exemplaren vervielfältigen ließ. Nach dem Druck kolorierte er selbst die Illustrationen.

Georg Bruun starb 1914 und wurde auf dem Friedhof von Mosbjerg begraben. Sein Haus ist längst abgerissen und am Grundstück steht eine große Eiche.

Das Areal besteht aus einer 14 Hektar großen Naturfläche, die 1962 unter Naturschutz gestellt wurde. Es ist eine Weidefläche mit einem Großteil an Heidekraut, einer artenreichen Flora und großen Wacholderbüschen. Von der Spitze des 72 Meter hohen Hügels hat man eine fantastische Aussicht Richtung Osten.

Bruun’s Hill

The hill was named after the hermit Georg Bruun, who lived for many years in a measly little hut on the south side of the hill. Georg Bruun was born I 1845 at Hørby School, where his father was a teacher. He himself became a trained school teacher from Ranum teachers' college, and worked as an auxiliary teacher at different schools.

In the late 1870s he rented a piece of land of about 51 x 35 cubits (about 800 square meters) for one Danish Krone per year. Here, he himself began constructing a modest dwelling. He began working less frequently as a teacher, but did instead job around as a roustabout to earn a penny for food. Besides this, he was an observer for the institute of meteorology, and earned a small wage for his daily measurements.

At the foot of one of Tolne’s hills, Georg Bruun immersed himself in the popular science writings of the time. He built telescopes, which he used for astronomical observations at the top of Bruun’s Hill.

In 1886 his work was published: “Den guddommelige vilje, mennesket og naturen” (’The Divine Will, Man and Nature’). To keep expenses to a minimum he himself printed the texts, and did the illustrations, and thereafter let it be duplicated in 250 copies. After the printing was done, he coloured the copies by hand.

Georg Bruun died in 1914 and was buried at Mosbjerg cemetery. His house has long since been demolished, and by the lot now stands a huge oak tree.

The grounds consists of 14 hectares of natural area, which was preserved in 1962. The grounds are commons, with quite a bit of heather, a diverse flora, and large juniper bushes. From the top of the 72 meters tall hill there is a fantastic view towards the east.