Eskjær Gods

Billedet viser Eskjær Hovedgaard, 1938
Eskjær Hovedgaard, 1938 (Christian Rysgaard, Historisk Arkiv, VHM)

Eskjær Gods ligger ved Mosbjerg i et højtliggende morænelandskab, der er dannet i den sidste istid.

I begyndelsen af 1300-tallet og op gennem middelalderen var Eskjær en adelsgård beliggende på et voldsted og omgivet af dybe voldgrave. I 1805 blev bygningerne opkøbt af en ”herregårdsslagter” – en spekulant ved navn A. H. Rasmussen, som frasolgte fæstegårdene til selveje og udstykkede godsets jord til gårde og husmandssteder.

I 1844 blev den oprindelige hovedbygning revet ned og erstattet af den nuværende, trefløjede bygning. Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig, og et stort område omkring gården er fredet. I 1880’erne blev haven omlagt, voldgravene blev delvist opfyldt, og en stor sø blev anlagt. Der er offentlig adgang til skoven.

Das Gut Eskjær

Das Gut Eskjær liegt bei Mosbjerg in einer hochgelegenen Moränenlandschaft, die in der letzten Eiszeit gebildet wurde.

Anfang des 14. Jahrhunderts und während des Mittelalters war Eskjær ein adeliger Gutshof, der auf einer Wallanlage umgeben von tiefen Wallgraben lag. 1805 wurden die Gebäude vom Spekulanten A.H. Rasmussen gekauft, der die Pachthöfe zum Eigenbesitz verkaufte und die Ländereien zu Bauernhöfen und Kleinbauernhöfen parzellierte.

1844 wurde das ursprüngliche Hauptgebäude abgerissen und durch das jetzige Gebäude mit drei Flügeln ersetzt. Das Hauptgebäude ist als Baudenkmal eingestuft und eine große Fläche um den Gutshof herum ist unter Naturschutz gestellt. In den 1880er Jahren wurde der Garten umgewandelt, ein großer See wurde angelegt und die Wallgräben wurden teilweise aufgefüllt. Der Wald ist öffentlich zugänglich.

Eskjær Estate

Eskjær estate is placed next to Mosbjerg in an elevated, morainic landscape, which was formed during the last ice age.

In the beginning of the 14th century and further through the Middle Ages, Eskjær was a nobleman’s estate situated on an earthwork, surrounded by deep moats. In 1805, the buildings were bought by an “estate butcher” – a speculative trader by the name A.H. Rasmussen, who sold the tenant farms of the estate to freehold and parceled out the estate’s lands for independent farms and smallholders.

In 1844, the original main building of the estate was demolished and replaced by the current building with three wings. The main building hereof has been deemed worthy of preservation, and a large area around the estate has been preserved. In the 1880’s the garden was reorganized, the moats partially filled, and a large lake was constructed. There is public access to the forest.