Geologi

Billedet viser istidslandskabet i Vendsyssel

Inden for den sidste million år har der været fire for­skellige isti­der. Den sidste begyndte for 70.000 år si­den, og den va­rede i næsten 60.000 år. Under hele den første del af denne istid var der hav, der hvor Vendsyssel lig­ger nu. Der findes jævnligt knog­le­stykker af arkti­ske havdyr, der har levet i denne periode.

For 28.000 år siden bredte isen sig nordfra over det meste af Danmark. Med isen blev enor­me mængder af sten og grus transporteret her­til og aflej­ret langs isens afsmelt­nings­rand i de såkaldte morænebakker. Sten af karakteristiske bjergar­ter hjæl­per i dag geologerne med at finde ud af isens for­skellige bevægelser. I aflejrin­gerne har man også fundet spor efter de pattedyr, der har kunnet leve i istidens tundraområder.

I sidste del af istiden blev klimaet lan­gsomt mildere, og for omkring 17.000 år siden var isen smel­tet helt væk fra områ­det, så moræne­aflejringerne lå til­bage som store og små øer af sand, grus og ler. Vind og vejr udjævnede de stejleste klin­ter og de dybeste smeltevandskløfter, og lang­somt blev den nøgne overflade dækket af en lav og nøjsom plantevækst bestående af pla­nter som polarpil, rypelyng, dværg­birk, havtorn, bynke og engelsk­græs.

Det omgivende hav, hvis overflade var 35 meter højere end i dag, kaldes af geolo­ger­ne for Ishavet eller Yoldiahavet efter en karak­teristisk musling, som levede i det is­kolde vand.

Geologie

Innerhalb der letzten Million Jahre gab es vier verschiedene Eiszeiten. Die letzte begann vor 70.000 Jahren und dauerte etwa 60.000 Jahre. Während dem ersten Teil dieser Eiszeit war dort, wo Vendsyssel heute liegt, ein Meer. Häufig findet man Teile von Knochen, die von arktischen Meerestieren stammen, die während dieser Zeit gelebt haben.

Vor 28.000 Jahren dehnte sich das Eis von Norden über den größten Teil Dänemarks aus. Mit dem Eis wurden enorme Mengen an Steinen und Kies hierher transportiert und in den sogenannten Moränenhügeln entlang der abschmelzenden Gletscherfront abgelagert. Steine von charakteristischen Gebirgsarten helfen heute den Geologen damit die verschiedenen Bewegungen des Eises herauszufinden. In den Ablagerungen hat man auch Spuren von den Säugetieren gefunden, die in der Lage waren, in den Tundragebieten der Eiszeit zu leben.

Im letzten Teil der Eiszeit wurde das Klima langsam milder und vor etwa 17.000 Jahren war das Eis in dem Gebiet ganz verschmolzen, so dass die Moräneablagerungen als große und kleine Inseln aus Sand, Kies und Lehm zurückblieben. Wind und Wetter ebneten die steilsten Steilküsten und die tiefsten Schmelzwasserkluften und langsam wurde die nackte Oberfläche von einer niedrigen und anspruchslosen Vegetation aus Polarweide, Weiße Silberwurz, Zwerg-Birke, Sanddorn, Artemisia und Strand-Grasnelke   gedeckt.

Das umgebende Meer, dessen Oberfläche 35 höher als heute lag, wird nach einer charakteristischen Muschel, die im eiskalten Wasser lebte, von den Geologen Eismeer oder Yoldiameer, genannt.

Geology

Within the last million years, there has been four different ice ages. The last of these began 70,000 years ago, and it lasted almost 60,000 years. During the first part of this ice age, there was ocean where Vendsyssel is today. There has been regular findings of arctic sea-animals that lived in this era.

28,000 years ago the ice spread from the north and covered most parts of modern Denmark. With the ice, large amounts of stone and gravel was transported to here and deposited along the melting edge in the so-called moraine hills. Today, stones of characteristic rock types help geologists track the different movements of the ice. In the deposits there has also been found traces of the different types of mammals that were able to live in the tundra of the ice age.

In the last part of the ice age the climate got milder and about 17,000 years ago the ice had melted completely from the area, so that the moraine deposits were left as big and small islands of sand, gravel, and clay. Weather evened out the steepest of the cliffs and deepest of the meltwater gorges, and slowly the naked surface was covered with a low and hardy flora composed of polar willow, mountain avens, dwarf birch, sea buckthorn, Artemisia and sea thrift.

The surrounding sea, where the sea-level was 35 meters higher than today, is called “the Ice Sea” or “the Yoldia Sea” by geologists, so named after a characteristic type of clam that lived in the ice-cold water.