Bålhøje

Bålhøje er en samling på fire gravhøje, der ligger 84 meter over havets overflade. Der er en fin udsigt mod øst. Den største af højene blev under Englandskrigene 1807-14 benyttet som bavnehøj. Der var til stadighed to mand på udkig efter fjendtlige flåder.

En bavn er placeret på et højt punkt i landskabet. Fra middelalderen og indtil 1800-tallet brugtes de til signalering om faresituationer, fx en angribende fjende. En brændestabel - en bavn - antændtes, så faresignalet kunne ses viden om.

Der er tre bavnehøje i naturparken:

  • Vagthøj i Eskær Skov - 62 meter over havets overflade (nordligst).
  • Bålhøje i Tolne Skov - 83 meter over havets overflade (midterst).
  • Blåhøj ved Hammerholtvej – 85 meter over havets overflade (sydligst).

Mellem de enkelte høje er der knap fem kilometer.

Sagn: 
I højene nordøst for Tolne Kirke boede der bjergfolk, som man også kalder trolde. Troldene benyttede de to bålhøje, når der skulle afholdes bryllup. Der var køkken og spisestue i den ene høj og dansesal i den anden. Når folk kom forbi om natten, kunne de tit opleve, hvordan bjergfolkene morede sig derinde. Højene var da ligesom løftet op i luften og stod hver på fire store, gloende pæle, og man kunne se, hvordan folkene tumlede rundt derinde. Man mener, at troldpakket flyttede, fordi de blev forstyrret af de faste vagter på bavnehøjen. Man har i alt fald ikke hørt til dem siden.

Bålhøje

Bålhøje (Kreidfeuerhügel) ist eine Ansammlung von vier Grabhügeln, die 84 Meter über dem Meeresspiegel gelegen sind. Von dort gibt es eine schöne Aussicht Richtung Osten. Der größte Hügel wurde während den Kriegen mit England 1807-1814 als Kreidfeuerhügel benutzt. Stets hielten zwei Männer Ausschau nach feindlichen Flotten.

Ein Kreidfeuer ist an einem hoch gelegenen Punkt in der Landschaft platziert. Ab dem Mittelalter und bis ins 19. Jahrundert wurden sie zur Signalisierung von Gefahren, wie z.B. einem angreifenden Feind, genutzt. Ein Holzstapel - ein Kreidfeuer – wurde angezündet, so dass das Warnsignal weit umher gesehen werden konnte.

Es gibt drei Kreidfeuerhügel im Naturpark:

  • Vagthøj im Eskærer Wald - 62 Meter über dem Meeresspiegel (am nördlichsten).
  • Bålhøje im Tolner Wald - 83 Meter über dem Meeresspiegel (mittig).
  • Blåhøj bei Hammerholtvej – 85 Meter über dem Meeresspiegel (am südlichsten).

Zwischen den einzelnen Hügeln sind knapp fünf Kilometer.

Sage: 
In den Hügeln nordöstlich der Kirche von Tolne wohnten Bergleute, die man auch Trolle nennt. Die Trolle nutzten die zwei der Kreidfeuerhügel bei Hochzeiten. In dem einen Hügel war die Küche und das Esszimmer und in dem anderen der Tanzsaal. Wenn die Menschen nachts vorbei kamen, konnten sie oft erleben, wie sich die Bergleute da drinnen amüsierten. Die Hügel waren ja gewissermaßen auch in die Luft empor gehoben und standen je auf vier großen glühenden Pfählen und man konnte sehen, wie die Leute dort drinnen herumtobten. Man meint, dass das Trollgesindel umzog, weil sie von den festen Wachen auf dem Kreidfeuerhügel gestört wurden. Man hat auf jedem Fall seitdem nicht mehr von ihnen gehört.

Bålhøje

Bålhøje is a group of four burial mounds which are located 84 meters above sea level. There is a nice view to the east. The largest of the mounds was used as location for a beacon during the wars against England 1807-1814. Two men were permanently stationed there as lookout for enemy fleets.

A beacon is usually placed somewhere high in the terrain. From the Middle Ages to the 19th century they were used for signalling danger, e.g. an attacking enemy.

A stack of wood – a beacon – was lit, so that the signal of danger could be seen for miles around.

There are three former beacons in the nature park:

  • Vagthøj in Eskær Skov - 62 meters above sea level (northernmost).
  • Bålhøje in Tolne Skov - 83 meters above sea level (middle).
  • Blåhøj at Hammerholtvej – 85 meters above sea level (southernmost).

The distance between each beacon is nearly five kilometers.

Legend: 
In the hills north-east of Tolne Church there lived gnomes, who are also called trolls. The trolls used the two of the beacon hills when a wedding was to be held. There was kitchen and living room in one, and dancing hall in the other. When people would walk past at night, they would often witness, how the gnomes enjoyed themselves inside. The mounds would then seem to be elevated over the ground, each standing on four big, glowing poles, and you could see how the trolls romped around inside. It is said that the trolls moved out because they were disturbed by the permanent guard at the beacon. In any case, they have not been heard of since.

Billedet viser en træskulptur, skabt af Kirsten og Uffe Gitz Johansen og elever fra Tolne Efterskole i samarbejde med foreningen Tolne Skovpavillion, 1999.
Trold. Træskulptur, skabt af Kirsten og Uffe Gitz Johansen og elever fra Tolne Efterskole i samarbejde med foreningen Tolne Skovpavillion, 1999. Claus Jensen, Historisk Arkiv, VHM